• inner-slider-01.jpg
  • inner-slider-2.jpg
  • inner-slider-3.jpg
  • inner-slider-5.jpg
  • inner-slider-6.jpg
  • inner-slider-7.jpg
  • inner-slider-8.jpg
  • inner-slider-9.jpg
  • inner-slider-11.jpg
  • inner-slider-new1.png
×

අවවාදයයි

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png මකාදැමීම අසමත් විය
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js මකාදැමීම අසමත් විය

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යංශය මගින් “ගෞරවාන්විත දිවියක් සඳහා මානසික සුවය” යන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පළමු අදියර ලෙස යුද්ධයෙන් බලපෑමට ලක් වූ උතුරු පළාතේ යාපනය, කිලිනොච්චිය හා මුලතිවු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි යුද්ධය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ වැන්දඹුවන්ට ජීවනෝපාය සඳහා සහාය ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලද බව ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වී. සිවඥානසෝති මහතා ප්‍රකාශ කළේය. මෙම වැඩසටහන යටතේ යුද්දය හේතුවෙන් වැන්දඹුභාවයට පත් වූවන්, තම ගෘහ මූලිකයන් අහිමි වූ කාන්තාවන්, කාන්තාවන්‍ ගෘහ මූලිකයන් වන අතුරුදහන් වූවන් සහිත පවුල්, කාන්තාවන් ගෘහ මූලිකයන් වන අභ්‍යන්තරිකව අවතැන් වූවන්, යළි පැමිණි සරණාගතයන් සහ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන පුනරුත්ථාපනය කරන ලද හමුදා භටයින් සඳහා රු. 100,000 ක ජීවනෝපාය සහායක් ලබා දෙනු ලැබේ. කෘෂිකාර්මික, ධීවර, කුඩා කර්මාන්ත, ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායන්, ස්වයං රැකියා, හස්ථ කර්මාන්ත, කුකුල් පාලනය, සත්ව පාලනය, පළතුරු හා එළවළු වගා කිරීම සහ ඒ ආශ්‍රිත වෙනත් ආදායම් උත්පාදන සහායන් මෙයට ඇතුළත් වේ. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන දියත් කරන ලද බව අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වී. සිවඥානසෝති මහතා ප්‍රකාශ කළේය. වැඩසටහනෙහි පළමු අදියර යටතේ කාන්තාවන් ගෘහ මූලිකයන් වන පවුල් 132ක් ආවරණය කෙරේ. වැඩසටහනෙහි මුළු පිරිවැය රු. මි. 14ක් වේ. යථා කාලයේ දී මෙම වැඩසටහන පවුල් රැසක් වෙත පුළුල් කෙරෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ පාලනය යටතේ පැවති යාපනය තෙල්ලිපලෙයිහි ඌරනි ගම්මානය නිදහස් කරන ලද අතර ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යංශය මගින් ධීවර ප්‍රජාව සඳහා නැංගුරම්පළ හා තොටුපළවල් ඉදි කිරීමේ වැදගත් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලද අතර ඒ සඳහා දැනටමත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත රු.මි. 4.6ක මුදලක් නිදහස් කර ඇත. මෙම නැංගුරම්පළ හා තොටුපළවල් මගින් ධීවර පවුල් රැසක් ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇති අතර එමගින් ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමටත් ජාතික සංවර්ධන මූලාරම්භයන් තුළට ඇතුළත් කිරීමට උපකාරී වූ බව ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වී. සිවඥානසෝති මහතා ප්‍රකාශ කළේය. මෙම මූලාරම්භයන් සංහිඳියා ක්‍රියාවලිය යටතේ කඩිනම් බලපෑම් ඇති කරන ව්‍යාපෘති (QIP) ලෙස අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ දියත් කරන ලදී.

Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom