• inner-slider-01.jpg
  • inner-slider-2.jpg
  • inner-slider-3.jpg
  • inner-slider-5.jpg
  • inner-slider-6.jpg
  • inner-slider-7.jpg
  • inner-slider-8.jpg
  • inner-slider-9.jpg
  • inner-slider-11.jpg
  • inner-slider-new1.png
×

எச்சரிக்கை

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png-ஐ நீக்குதல் தோல்வியுற்றது.
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js-ஐ நீக்குதல் தோல்வியுற்றது.

பதவி

சேவை

அனுமதிக்கப்-பட்ட ஆளணி

தற்போதுள்ள ஆளணி

வெற்றி-டங்கள்

செயலாளர்

இ.தி.சே (வி.சே)

01

01

--

மேலதிக செயலாளர்

இ.நி.சே (வி.சே)

02

02

--

பிரதான கணக்காளர்

இ.க.சே (I)

01

01

--

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்

இ.நி.சே (I)

01

01

--

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

இ.தி.சே(II/III)

01

--

01

கணக்காளர் (கொடுபனவு)

இ.க.சே (II/III)

01

01

--

உதவிச் செயலாளர்

இ.நி.சே (II/III)

02

02

--

உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

இ.தி.சே (III)

01

01

 

உள்ளக கணக்காய்வாளர்

இ.க.சே.(II/III)

01

--

01

சட்ட உத்தியோகத்தர்

திணைக்கள

01

--

01

இணைப்புச்செயலாளர்

தற்காலிக

01

01

--

மொழிபெயர்ப்பாளர்

மொழிபெயர்ப்-பாளர் சேவை

02

--

02

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

பொ.மு.உ.சே (சுப்ரா)

01

01
(பதிற் கடமை)

--

தகவல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

இ.த.தொ.சே

01

01

--

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

அ.உ.சே

15

05

10

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்

பொ.மு.உ.சே

09

07

02

தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

இ.த.தொ.சே

01

01

--

புகைப்படப்பிடிப்பாளர்

தற்காலிக

01

--

01

காணொலி படப்பிடிப்பாளர்

தற்காலிக

01

--

01

புகைப்பட உதவியாளர்

தற்காலிக

01

--

01

சாரதி

இணைந்த சாரதி சேவை

06

06

--

அலுவலக உதவியாளர்

அலுவலக உதவியாளர் சேவை

06

06

--

                                        மொத்தம்

57

37

20

Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom