• inner-slider-01.jpg
 • inner-slider-2.jpg
 • inner-slider-3.jpg
 • inner-slider-5.jpg
 • inner-slider-6.jpg
 • inner-slider-7.jpg
 • inner-slider-8.jpg
 • inner-slider-9.jpg
 • inner-slider-11.jpg
 • inner-slider-new1.png
×

எச்சரிக்கை

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png-ஐ நீக்குதல் தோல்வியுற்றது.
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js-ஐ நீக்குதல் தோல்வியுற்றது.
 • நல்லிணக்கக் கொள்கைகள், உபாயகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களைத் தயாரித்தல்.
 • தேசிய ஒருமைப்பாட்டினையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஊக்குவித்தல்.
 • நிலைமாற்ற நீதி – ஆற்றுப்படுத்தல், இழப்பீடுகளை வழங்கல் மற்றும் மீண்டும் உருவாகாது தடுத்தல்.
 • பாகுபாடுகளை நீக்குதல்.
Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom