• inner-slider-01.jpg
  • inner-slider-2.jpg
  • inner-slider-3.jpg
  • inner-slider-5.jpg
  • inner-slider-6.jpg
  • inner-slider-7.jpg
  • inner-slider-8.jpg
  • inner-slider-9.jpg
  • inner-slider-11.jpg
  • inner-slider-new1.png
×

எச்சரிக்கை

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png-ஐ நீக்குதல் தோல்வியுற்றது.
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js-ஐ நீக்குதல் தோல்வியுற்றது.

கௌரவ அமைச்சரின் அலுவலகம்

அதிமேதகு மைத்திரிபால சிரிசேன

பதவி: அமைச்சர்

தொலைபேசி இல.: 0112354354

தொலைநகல் இல. : 0112340340

திரு.சிசிர குணவர்த்தன

பதவி: பிரத்தியேக செயலாளர்

தொலைபேசி இல.: 0112806089

தொலைநகல் இல. : 0112806211

திரு.ஜி.இலன்ரத்ன

பதவி: இணைப்புச் செயலாளர்

தொலைபேசி இல. 0710105136

தொலைநகல் இல. : -

இராஜாங்க அமைச்சர் அலுவலகம்

கௌரவ ஏ.எச்.எம்.பௌசி

பதவி: State Minister

தொலைபேசி இல.: 0112805072

தொலைநகல் இல. : 0112806455

Mr.M.M.Zuhair (P.C.)

பதவி: State Secretary

தொலைபேசி இல.: 0112806254

தொலைநகல் இல. : 0112806475

திரு.செய்னுதீன் அஹமத்

பதவி: Private Secretary to the State Minister

தொலைபேசி இல.: 0112806257

தொலைநகல் இல. :

திரு.எம். தாஹிர்

பதவி: Coordinating Secretary to the State Minister

தொலைபேசி இல.: 0112806253

தொலைநகல் இல. :

செயாலளரின் அலுவலகம்

திரு.வே.சிவஞானசோதி

பதவி: செயலாளர்

தொலைபேசி இல.: 0112805360

தொலைநகல் இல. : 0112806530

திரு.எஸ்.ஏ.ரஞ்சன்

பதவி: இணைப்புச் செயலாளர்

தொலைபேசி இல.: 0112806352

தொலைநகல் இல. : 0112806530

திருமதி.அ.வைதேகி

பதவி: உதவிப் பணிப்பாளர் (விசேட செயற்திட்டங்கள்)

தொலைபேசி இல.: 0112806424

தொலைநகல் இல. : 0112806530

 

செயாலளரின் அலுவலகம்

பதவி:

தொலைபேசி இல.: 0112806352

தொலைநகல் இல. : 0112806530

நிர்வாகப் பிரிவு

திருமதி. டபிள்யூ.பி. சந்தநாயக்க

பதவி: மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)

தொலைபேசி இல.: 0112806139

தொலைநகல் இல. : 0112805739

திருமதி.கே.எச்.ஜே.எல்.சேனாரத்ன

பதவி: சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி இல.: 0112806380

தொலைநகல் இல. : 0112805739

திரு. டபிள்யூ.வி.பி.அநுர

பதவி: உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

தொலைபேசி இல.: 0112806372

தொலைநகல் இல. : 0112805739

திருமதி.சி.கதிரவேலு

பதவி: நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி இல.: 0112806396

தொலைநகல் இல. : 0112805739

நிர்வாகப் பிரிவு

பதவி:

தொலைபேசி இல.: 0112806423

தொலைநகல் இல. : 0112805739

கணக்குப் பிரிவு

திருமதி. எம்.சி.கே. பீரிஸ்

பதவி: பிரதான கணக்காளர்

தொலைபேசி இல.: 0112806341

தொலைநகல் இல. : 0112806478

திருமதி.ரி.என்.குணவர்த்தன

பதவி: கணக்காளர் (செலுத்துகை)

தொலைபேசி இல.: 0112806295

தொலைநகல் இல. : 0112806478

கணக்குப் பிரிவு

பதவி:

தொலைபேசி இல.: 0112806348

தொலைநகல் இல. : 0112806478

அபிவிருத்திப் பிரிவு

திருமதி.ஆர்.பி.ஆர்.அமரசிங்க

பதவி: மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

தொலைபேசி இல.: 0112806264

தொலைநகல் இல. : 0112806516

திரு.கே.நிகரில்காந்த்

பதவி: உதவிச்செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

தொலைபேசி இல.: 0112806168

தொலைநகல் இல. : 0112806516

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பதவி:

தொலைபேசி இல.: 0112806228

தொலைநகல் இல. : 0112806516

Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom