• inner-slider-01.jpg
  • inner-slider-2.jpg
  • inner-slider-3.jpg
  • inner-slider-5.jpg
  • inner-slider-6.jpg
  • inner-slider-7.jpg
  • inner-slider-8.jpg
  • inner-slider-9.jpg
  • inner-slider-11.jpg
  • inner-slider-new1.png
×

අවවාදයයි

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png මකාදැමීම අසමත් විය
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js මකාදැමීම අසමත් විය

තනතුර

සේවය

අනුමත
සංඛ්‍යාව

සේවයේ නියුතු සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු

ලේකම්

.ලං.ක්‍ර.සේ.(විශේෂ ශ්‍රේණිය)

01

01

--

අතිරේක ලේකම්

.ලං.ප.සේ.(විශේෂ ශ්‍රේණිය)

02

02

--

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

.ලං.ග.සේ.(I)

01

01

--

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

.ලං.ප.සේ.(I)

01

01

--

අධ්‍යක්ෂ, සැළසුම්

ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.(I)

01

--

01

ගණකාධිකාරි

ශ්‍රි.ලං.ග.සේ.(II/III)

01

01

--

සහකාර ලේකම්

.ලං.ප.සේ.(II/III)

02

02

--

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, සැළසුම්

.ලං.ක්‍ර.සේ. .(II/III)

01

01

 

අභ්‍යන්තර විගණක

.ලං.ග.සේ.(II/III)

01

--

01

නීති නිලධාරි

දෙපාර්තමේන්තු ගත

01

--

01

ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

තාවකාලික

01

01

--

භාෂා පරිවර්තක

භාෂා පරිවර්තක සේවය

02

--

02

පරිපාලන නිලධාරි

රා.ක.ස.සේ. (අධි ශ්‍රේණිය)

01

01
(වැ.බ.)

--

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි

ශ්‍රි.ලං.තො.සං.තා.සේ

01

01

--

සංවර්ධන නිලධාරි

සං.නි.සේ.

15

05

10

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

රා.ක.ස.සේ.

09

07

02

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

.ලං.තො.සං.තා.සේ

01

01

--

නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පී

තාවකාලික

01

--

01

වීඩියෝ කැමරා ක්‍රියාකරු

තාවකාලික

01

--

01

කැමරා ශිල්පී සහායක

තාවකාලික

01

--

01

රියදුරු

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය

06

06

--

කාර්යාල කාර්ය සහායක

කා.සේ.සේ.

06

06

--

                                        එකතුව

57

37

20

Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom