• inner-slider-01.jpg
 • inner-slider-2.jpg
 • inner-slider-3.jpg
 • inner-slider-5.jpg
 • inner-slider-6.jpg
 • inner-slider-7.jpg
 • inner-slider-8.jpg
 • inner-slider-9.jpg
 • inner-slider-11.jpg
 • inner-slider-new1.png
×

අවවාදයයි

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png මකාදැමීම අසමත් විය
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js මකාදැමීම අසමත් විය

අංක 1945/41 හා 2015 දෙසැම්බර් 18 දිනැති ගැසට්පත්‍රය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇති කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

 1. රට තුළ ජාතික ඒකාබද්ධතාව හා ප්‍රතිසන්ධානයත් කල් පවත්නා සාමයත් ප්‍රවර්ධනය කරලීම.
 2. ජාතික ඒකාබද්ධතාව හා ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම.
 3. සර්ව සහභාගීත්ව සමාජයක් ගොඩනැංවීමෙන් ප්‍රතිසන්ධානය කරලීම පිණිසත්, ජාතික සමගිය ඇති කිරීම පිණිසත් වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සැකසීම.
 4. ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ දී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අදාළ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා ඇගයීම.
 5. ජාතික ඒකාබද්ධතාව කෙරෙහි බලපාන සම්බාධක හඳුනා ගැනීම හා අදාළ පාර්ශව සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡා හා කථිකා පාදක කොටගෙන ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීරණ ගැනීම.
 6. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධානය සඳහා සහ සාමය ගොඩනැංවීම සඳහා කටයුතු කෙරෙන අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන සමඟ සහයෝගීත්වයෙන් ක්‍රියා කරමින් අන්තර් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ගැටලු ඇතොත් ඒවා සමනය කිරීම.
 7. ජාතික ඒකාබද්ධතාව හා ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ දැනට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සහ යථා කාලයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විවිධ උපාය මාර්ග සමාලෝචනය සහ ගැටලු නිරාකරණයට මැදිහත් වීම.
 8. උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අවශ්‍ය වූ විට මැදිහත් වීම.

                    (a)ප්‍රතිසන්ධානයට හා පවත්නා සමාජයක් ගොඩනැංවීම පිණිස අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ත හා ක්‍රියාමාර්ග
                    (b) සාමය ගොඩනැංවීමේ හා ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලියේ දී ඉස්මතු විය හැකි ගැටලු
                   (c) එවැනි ප්‍රශ්න සඳහා යෝග්‍ය විසඳුම් යෝජනා කිරීම පිළිබඳව රජයේ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදීම.

   1.   ඉහත සඳහන් වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අරමුදල් සෙවීම.
   2. II තීරුවෙහි දැක්වෙන ආයතනයට පැවරී ඇති අනිකුත් සියලුම විෂයන්
   3. II තීරුවෙහි දැක්වෙන ආයතනය අධීක්ෂණය කිරීම. (ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යංශය)

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාඡ්‍ය සංස්ථා

   • ඡාතික සමගිය හා සංහිදියා කාර්යාංශය (අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනයකි)
Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom