• inner-slider-01.jpg
  • inner-slider-2.jpg
  • inner-slider-3.jpg
  • inner-slider-5.jpg
  • inner-slider-6.jpg
  • inner-slider-7.jpg
  • inner-slider-8.jpg
  • inner-slider-9.jpg
  • inner-slider-11.jpg
  • inner-slider-new1.png
×

අවවාදයයි

3388c34a8dd55d3f2de6bd553ebe6e6e.png මකාදැමීම අසමත් විය
f8c164678e887a97cfc5fdf70326390f.js මකාදැමීම අසමත් විය

ගරු ඇමතිතුමාගේ අංශය

අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා

තනතුර: ගරු ඇමතිතුමා

දුරකතන අංකය: 0112354354

ෆැක්ස් අංකය: 0112340340

සිසිර ගුණවර්ධන මහතා

තනතුර: පෞද්ගලික ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112806089

ෆැක්ස් අංකය: 0112806211

ඡී. ඉලංගරත්න පීරිස්

තනතුර: සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0710105136

ෆැක්ස් අංකය: -

රාඡ්‍ය ඇමතිගේ අංශය

ගරු එ්.එච්.එම්. ෆව්සි මැතිතුමා

තනතුර: රාඡ්‍ය ඇමති

දුරකතන අංකය: 0112805072

ෆැක්ස් අංකය: 0112806455

සුජාන් නානායක්කාර මහතා

තනතුර: රාඡ්‍ය ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112806254

ෆැක්ස් අංකය: 0112806475

සෙයිනුදීන් අහමඩ් මහතා

තනතුර: පෞද්ගලික ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112806257

ෆැක්ස් අංකය:

එම්. තාහීර් මහතා

තනතුර: සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112806253

ෆැක්ස් අංකය:

ලේකම් අංශය

වී. සිවඥාණසෝති මහතා

තනතුර: ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112805360

ෆැක්ස් අංකය: 0112806530

එස්.ඒ. රන්ඡන් මහතා

තනතුර: සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112806352

ෆැක්ස් අංකය: 0112806530

ඒ. වෛදේහි මිය

තනතුර: සහකාර අධ්‍යක්ෂක (විශේෂ ව්‍යාපෘති)

දුරකතන අංකය: 0112806424

ෆැක්ස් අංකය: 0112806530

 

ලේකම් ශාඛාව

තනතුර:

දුරකතන අංකය: 0112806352

ෆැක්ස් අංකය: 0112806530

පරිපාලන අංශය

ඩබ්.පී.සන්දනායක මිය

තනතුර: අතිරේක ලේකම් (පාලන)

දුරකතන අංකය: 0112806139

ෆැක්ස් අංකය: 0112805739

කේ.එච්.ජේ.එල්.සේනාරත්න මිය

තනතුර: ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකතන අංකය: 0112806380

ෆැක්ස් අංකය: 0112805739

ඩබ්.වී.පී.අනුර මහතා

තනතුර: සහකාර ලේකම් (පාලන)

දුරකතන අංකය: 0112806372

ෆැක්ස් අංකය: 0112805739

සී.කදිරවේලු මිය

තනතුර: පරිපාලන නිලධාරි

දුරකතන අංකය: 0112806396

ෆැක්ස් අංකය: 0112805739

පරිපාලන ශාඛාව

තනතුර:

දුරකතන අංකය: 0112806423

ෆැක්ස් අංකය: 0112805739

ගිණුම් අංශය

එම්.සී.කේ. පීරිස් මිය

තනතුර: ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දුරකතන අංකය: 0112806341

ෆැක්ස් අංකය: 0112806478

ටී.එන්.ගුණවර්ධන මිය

තනතුර: ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)

දුරකතන අංකය: 0112806295

ෆැක්ස් අංකය: 0112806478

ගිණුම් ශාඛාව

තනතුර:

දුරකතන අංකය: 0112806348

ෆැක්ස් අංකය: 0112806478

සංවර්ධන / සැලසුම් අංශය

ආර්.පී.ආර්. අමරසිංහ

තනතුර: අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

දුරකතන අංකය: 0112806264

ෆැක්ස් අංකය: 0112806516

කේ.නිකරිල්කාන්ත් මහතා

තනතුර: සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

දුරකතන අංකය: 0112806168

ෆැක්ස් අංකය: 0112806516

සංවර්ධන / සැලසුම් ශාඛාව

තනතුර:

දුරකතන අංකය: 0112806228

ෆැක්ස් අංකය: 0112806516

Copyright © 2017. All Rights reserved.
Solution By: Lankacom